• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Stowarzyszenie Razem dla Regionu jest Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego z łatwością i bez kosztów możesz pomóc w rozwoju Naszego Regionu, a tym samym również sobie.

Co to tak właściwie jest Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)?

 

Termin został wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych i należących do nich fundacji, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak również spółka kapitałowa powołana w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi przez co najmniej dwa lata działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji. Status OPP nadają organizacjom wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych odpowiednich dla adresu siedziby organizacji. Status ten jest nadawany na własny wniosek organizacji aspirującej, po sprawdzeniu jego formalnej i merytorycznej poprawności. Status ten może być odebrany wyłącznie na drodze sądowej.

 

Status OPP daje następujące przywileje:

- możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wybierają organizację, której chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT; w roku 2013 liczba osób, które przekazały w ten sposób swój 1% podatku dochodowego przekroczyła 12 milionów; w sumie przekazali oni 506,6 mln złotych.

- zwolnienie od  podatków: dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych; oraz zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych

- prawo do nieodpłatnego informowania o ich działalności przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Na obowiązki te składa się publikowanie i składanie w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dorocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego, które od 2011 r. składa się na specjalnych formularzach określających ściśle ich zawartość.

Oprócz Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązek prowadzenia rejestru organizacji OPP i ogólnego nadzoru nad nimi spoczywa na Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ta sama instytucja ma również prawo do przeprowadzania kontroli tych organizacji.  Oprócz tego ustawa o OPP ustanowiła Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne rady działalności pożytku publicznego, które pełnią rolę organów doradczo-opiniujących.

 

A co to jest 1 %?

A więc 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać na organizacje pożytku  publicznego.

1% jest to, jak było wspomniane wcześniej,  jeden z przywilejów, z jakich mogą korzystać organizacje pożytku publicznego.

Możliwość tę wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.

1% nie jest darowizną ani ulgą.

Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia jest to przejaw demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Korzystając z tej możliwości, "wspomagamy" ministra finansów w dystrybucji środków publicznych. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”.

Z prawno-podatkowego punktu widzenia nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z "uprzejmości" państwa, które pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie ma to więc wiele wspólnego z darowizną, którą wykładamy dobrowolnie z własnej kieszeni.

Zmniejszenie podatku o 1% stosuje się, jeżeli dokonane wpłaty nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów o darowiznach (art. 26 ust. 1 pkt 9).

 

Kto może oddać Organizacji Pożytku Publicznego 1 %?

1% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczający się w Polsce:

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

 

A czy firma może przekazań nam 1 % ?

To zależy, co rozumiemy pod pojęciem „firma”. Może chodzić zarówno o działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę prawną (np. spółkę, przedsiębiorstwo państwowe, organizację pozarządową), jak i przez osobę fizyczną. 1% podatku dochodowego mogą przekazywać tylko osoby fizyczne:

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe itd.

 

Na co można wydać pieniądze pochodzące z 1% ?

Pieniądze z 1% otrzymane przez OPP mogą być wydane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Informację, na co zostały spożytkowane środki z 1%, organizacja pożytku publicznego ma obowiązek umieścić w swoim sprawozdaniu merytorycznym, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jest to sprawozdanie jawne, publikowane m.in. na stronie internetowej danej organizacji.

A więc jak widać z informacji zawartych powyżej OPP jest typowo organizacją, która swoje działanie kieruje na pożytek publiczny. Dzięki temu 1 % Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” ma większą  możliwość funkcjonowania na limanowskich terenach, organizowania spotkań, przeprowadzania prelekcji, warsztatów plastycznych, artystycznych bądź manualnych. Miniony 2015 rok z pewnością pokazuje ogromne zaangażowanie Naszego Stowarzyszenia na terenie powiatu limanowskiego. Dzięki realizowanym projektom współpracowaliśmy z Kołami Gospodyń Wiejskich z naszego terenu, z dziećmi i z młodzieżą. Organizowaliśmy różne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Jeśli tylko popierasz pracę na rzecz Swojego Regionu zachęcamy Cię to oddania 1% na rzecz Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla Naszego Regionu to ogromne wsparcie.

Zachęcamy i z góry dziękujemy!

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi