• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT


 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” otrzymało dotację w konkursie pn. „Mecenat Małopolski”, na zadanie pn. "Moja mała Ojczyzna" - II Edycja.

W związku z przyznaniem środków z budżetu Województwa Małopolskiego serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz uczniów szkół gimnazjalnych (klasy I-III) do wzięcia udziału w konkursie, który zostanie przeprowadzony w ramach dofinansowanego zadania.

 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” w 2014 r. dzięki dofinansowaniu z Urzędu Województwa Małopolskiego zrealizowało I edycję konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna”. W ubiegłym roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wzrósł do wysokiej rangi, osiągając jednocześnie bardzo dużą liczbę uczestników tj. 82 uczniów z klas IV-VI z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego.

 

Mając na uwadze zeszłoroczny sukces, zapotrzebowanie oraz spore zainteresowanie ze strony odbiorców do których został skierowany konkurs, Stowarzyszenie postanowiło przystąpić do realizacji kolejnej edycji projektu rozbudowanej o nowe grupy wiekowe oraz zagadnienia. Zdobyte doświadczenie z poprzedniej edycji oraz duże zainteresowanie konkursem uczniów w wieku gimnazjalnym skłoniło Oferenta do poszerzenia działań w ramach projektu w celu objęcia wsparciem większej grupy odbiorców. W związku z powyższym zorganizowany zostanie konkurs wiedzy dedykowany do dwóch grup wiekowych: uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu będzie polegało na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu konkursu wiedzy na temat kultury, tradycji, dziedzictwa regionu. Konkurs będzie przeprowadzony w klasach IV–VI w szkołach podstawowych oraz I-III klas gimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego, które zgłoszą oferentowi w odpowiednim terminie chęć uczestnictwa uczniów w konkursie. Pytania konkursowe zostaną dostosowane do możliwości i umiejętności uczniów: odrębne dla szkół podstawowych i gimnazjów. Oferent organizując konkurs stawia sobie za cel poszerzenie wiedzy dotychczas wspartych uczniów oraz zainteresowanie nowych uczniów dziedzictwem kulturowym regionu, przybliżeniem piękna środowiska oraz kształtowania tożsamości regionalnej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w szkołach do których uczęszczają uczniowie biorący udział w konkursie w terminie i godzinie wcześniej ustalonej pomiędzy Organizatorem a Szkołą.

 

Uczniowie, którzy osiągną największą liczbę punktów w konkursie (według punktacji) wraz z swoimi Opiekunami zostaną zaproszeni i poinformowani o oficjalnym terminie wręczenia dyplomów, nagród rzeczowych (za I, II i III miejsce) oraz drobnych upominków za wyróżnienia (IV, V i VI miejsce) osobno w kategorii dla uczniów szkół podstawowych, osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych.

 

Pytania do konkursowego sprawdzianu wiedzy zostaną opracowane w dużej części na podstawie wcześniej przygotowanych elektronicznych publikacji: osobnej dla uczniów szkół podstawowych i osobno dla uczniów gimnazjum.

 

Po przeprowadzonym konkursie zostanie wykonana i wydrukowana publikacja, która zostanie rozdystrybuowana m.in. bibliotekom, szkołom i świetlicom, a przy współpracy z wymienionymi instytucjami zostanie przekazana dalej.

 

Obszar pow. limanowskiego ma bardzo bogatą kulturę i tradycję, w związku z tym organizacja konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna” będzie doskonałą okazją do wzbudzenia w uczniach szkół podstawowych i gimnazjum świadomości atrakcyjności miejsca, z którego pochodzą oraz docenienia wartości i walorów „Małej Ojczyzny”. Należy pamiętać, iż region z jakiego się wywodzimy ma ogromny wpływ na nasze przyszłe życie, stanowi bardzo ważny składnik wspólnej integracji. Aby trwać w tradycji i ją kultywować należy coś o niej wiedzieć, gdyż człowiek często widziany jest przez pryzmat bogatej tradycji regionalnej.

 

Szybki rozwój technologiczny nie wpływa pozytywnie na promowanie wartości i historii regionalnych wśród młodych osób. W związku z tym Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” dostrzega potrzebę promowania świadomości swoich korzeni i pochodzenia wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi