• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem zaś nazywamy osobę, która pracuje na zasadach wolontariatu. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

U początków swego istnienia wolontariat nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie w pozarządowych. Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy to: chęć zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego, potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości, chęć bycia potrzebnym, chęć spłacenia dobra, które kiedyś się od kogoś otrzymało, chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych, czy pobudki religijne. Motywacja jest w tym przypadku niezwykle istotnym czynnikiem, motorem napędowym do działania. Chęć niesienia pomocy to ważny aspekt w życiu każdego człowieka.

Wolontariat można wykonywać na wiele sposobów, czy to pomagając starszym osobom w robieniu zakupów, odprowadzaniu sąsiadce dziecka do przedszkola, opieką nad dziećmi, chorymi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi, zbieraniem podpisów lub pieniędzy w różnego typu kwestach, pracą biurową w organizacji, przeprowadzaniem szkoleń, spotkań, udzielaniem informacji, specjalistycznych porad, organizowaniem imprez, wyjazdów, realizacją własnych pasji i zainteresowań we współpracy z innymi, podzieleniem się jedzeniem z głodną koleżanką, pomoc koleżance/ koledze w zadaniu domowym, dokarmianie bezdomnych zwierząt, branie udziału w zbiórkach pieniędzy, jedzenia, odzieży.

5 grudnia każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny, święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 40/212 z 17  z grudnia 1985 roku. Obchody te koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ (ang. United Nations Volunteers, UNV). Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.

Zachęcamy wszystkich Państwa do niesienia i promowania szerokiej idei wolontariatu! Dzięki niemu możesz pomóc innym, ale także samemu sobie.

Nawet mały gest znaczy bardzo wiele, nie zapominaj o tym!

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi