• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” wraz z partnerami tj.: Gorczańskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Limanowa, Kołem Łowieckim „Jaworz”, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Kołem Pszczelarzy w Gminie Dobra zrealizowało projekt pn. „Dbam o czyste powietrze”. Projekt realizowano w ramach Programu Priorytetowego - edukacja ekologiczna. Był on współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zanieczyszczenie powietrza jest bardzo dużym problemem dla współczesnej cywilizacji, dlatego bardzo ważne jest, abyśmy dbali o otaczający nas świat. Zrealizowany projekt odgrywał znaczącą rolę, gdyż degradacja środowiska naturalnego to z pewnością jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Zdecydowana większość zanieczyszczeń, które przedostają się do atmosfery, jest skutkiem gospodarczej działalności człowieka. Zanieczyszczenie powietrza to główna przyczyna globalnych zagrożeń środowiska. Należy pamiętać, że nawet najmniejsze nasze działanie może wpłynąć korzystnie na środowisko.

Źródłami zanieczyszczeń powietrza są wszystkie substancje gazowe, ciekłe bądź stałe, których zawartość w powietrzu przekracza przyjęte normy. W związku z dynamicznym rozwojem przemysłu i motoryzacji do atmosfery przedostają się zarówno szkodliwe substancje stałe, jak np. sadze i pyły, ale także szkodliwe substancje gazowe – tlenki siarki, węgla, azotu. Zanieczyszczenia powietrza są mobilne, a więc są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich rodzajów zanieczyszczeń, gdyż mogą skazić ogromne obszary środowiska naturalnego. Szkodliwe substancje stałe i gazowe są emitowane przede wszystkim z zakładów energetycznych, chemicznych, metalurgicznych, z cementowni, a także ze spalin silników samochodowych, motocykli, lokomotyw, samolotów, a więc mówimy tutaj o przemyśle transportowym. Kolejną przyczyną z pewnością jest uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności, co ma związek z emitowaniem szkodliwych substancji z domowych pieców. Występują także naturalne zanieczyszczenia powietrza, na które w większości nie mamy wpływu. Są to m.in.: wybuchy wulkanów, pożary lasów, wyładowania atmosferyczne bądź procesy biologiczne.

Wszystkie te zanieczyszczenia powietrza bez wątpienia wpływają niekorzystnie na mieszkańców Ziemi. Powodują schorzenia układu oddechowego, alergie. Działają również niekorzystnie na świat roślinny zaburzając m.in. proces fotosyntezy. Zanieczyszczenia zwiększają także kwasowość wody pitnej.  Innymi skutkami zanieczyszczeń powietrza są również: kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany oraz smog.

Projekt „Dbam o czyste powietrze” objął wsparciem różne grupy wiekowe: przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych, młodzież oraz osoby dorosłe.

W ramach podjętej współpracy z ww. partnerami przeprowadzono wykłady/prelekcje w szkołach na terenie powiatu limanowskiego. W sumie przeprowadzono 8 wykładów/prelekcji stacjonarnych w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie; Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem; Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie; Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie; Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Dobrej; Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie; Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu; Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie. Przeprowadzono także 6 wykładów/prelekcji wyjazdowych w następujących miejscach: pod szczytem Góry Lubogoszcz w Bazie Szkoleniowo - Wypoczynkowej "Lubogoszcz" ; w prywatnej Pasiece Pszczelarskiej Pana Daniela Michorczyka w Dobrej; w Gospodarstwie Agroturystycznym i Pasiece Pana Pawła Tokarczyka "W Słonecznej Dolinie" w Kamienicy; w ,,Domku Myśliwskim” w Limanowej, a także dwie prelekcje połączone tym razem z wycieczką do Gorczańskiego Parku Narodowego. W ramach zrealizowanego projektu dla dzieci przeprowadzono również 14 warsztatów/spotkań w Bibliotekach, Gminnych Ośrodkach Kultury, świetlicach na trenie powiatu limanowskiego, podczas których najmłodsi tworzyli m.in.: ekologiczne ubrania i listy do dorosłych mieszkańców powiatu limanowskiego i lokalnych mediów. Listy powędrowały do osób dorosłych oraz przedstawicieli władz lokalnych informowały o tym, jak niebezpieczne dla organizmów żywych jest spalanie śmieci w piecach domowych. Stworzone listy pozwoliły na zaangażowanie najmłodszych w pozyskiwanie informacji dotyczących ochrony powietrza oraz miały realny wpływ na zmianę postaw u osób  dorosłych. Dzięki przystępnej formie edukacji poprzez zabawę dzieci poznały zalety czystego powietrza, otrzymały podstawowe informacje o chorobach wywołanych przez niedbałość człowieka o środowisko i o otaczającą go naturę.

W sumie w opisywanych powyżej formach wsparcia udział wzięło 865 osób.

Dodatkowo Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” zostało również zaproszone do współpracy z Urzędem Gminy Mszana Dolna podczas XI Turniej Wsi Gminy. Wtedy też zorganizowało ekologiczne stoisko w ramach projektu. Przedstawiciele Stowarzyszenia przygotowali liczne atrakcje m.in.: zabawy, gry, zagadki oraz szereg konkursów, w których motywem było „powietrze”. Dla dzieci zorganizowano: konkurs plastyczny pn. „Dbam o czyste powietrze”. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się Panie, które malowały twarze najmłodszym milusińskim. Stowarzyszenie podczas imprezy zwracało uwagę w jaki sposób dbać o nasze wspólne dobro, jakim jest czyste powietrze, które jest podstawą wszelkiego życia na ziemi – oddychają nim ludzie, zwierzęta i rośliny. Zwracano również uwagę na problem tzw. „niskiej emisji” powodowanej poprzez spalanie śmieci w niskich temperaturach. Ludzie, którzy palą w piecach złej jakości węglem, mułem i odpadami nie oszczędzają żadnych pieniędzy, mimo, że tym się kierują. Trują siebie i najbliższych, zanieczyszczają glebę i wodę, degradują środowisko, w którym żyją. To właśnie niejednokrotnie niska świadomość społeczeństwa jest głównym problemem i przyczyną wysokiego poziomu zanieczyszczeń w naszym kraju, regionie, najbliższej okolicy.

Projekt wspierał również aktywne uczestnictwo dorosłych obywateli powiatu limanowskiego w życiu ekologicznym poprzez kształtowanie praktycznej wiedzy i umiejętności. W ramach projektu zrealizowano 3 spotkania w następujących miejscach: Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej; Pensjonacie ,,GORC” w Szczawie oraz w Ośrodku ,,Janda” w Mszanie Dolnej.

Osoby dorosłe poza zorganizowanymi spotkaniami mogły również korzystać z indywidualnego doradztwa i konsultacji za pośrednictwem Biura Informacji Ekologicznej. Spotkania w biurze projektu połączone były z przekazaniem informacji w postaci ulotek i innych materiałów szkoleniowych, które wywarły pożądany wpływ na postrzeganie problemu zanieczyszczenia powietrza. Organizowane spotkania bezpośrednio wpłynęły na zmianę świadomości odbiorców.

Podczas zorganizowanych spotkań powstały trwałe więzi pomiędzy uczestnikami projektu zarówno dziećmi jak i dorosłymi, które pozwoliły na zwiększenie świadomości lokalnego społeczeństwa na terenie oddziaływania projektu oraz w jego sąsiedztwie odnośnie wpływu stanu powietrza na zdrowie oraz wpływu każdego człowieka na czystość powietrza, które było konieczne do osiągnięcia pożądanych efektów i zmiany sytuacji w perspektywie kilku najbliższych lat.

W sumie w wyżej wymienionej formie wsparcia udział wzięło 73 osoby.

Pozostali uczniowie i mieszkańcy powiatu limanowskiego, którzy bezpośrednio nie wzięli udziału w spotkaniach i warsztatach organizowanych w ramach projektu otrzymali do dyspozycji folder informacyjny zawierający: opis zadań realizowanych w ramach projektu; opis instytucji Zlecającej realizację projektu; opis Oferenta oraz Partnerów; najnowsze dane o zanieczyszczeniu powietrza na terenie województwa małopolskiego i powiatu limanowskiego; przyczyny i przykłady głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz informacje jak zapobiegać i chronić powietrze. Folder zapewnił szeroko zakrojoną akcję propagandową, informacyjną i edukacyjną. Został on rozdystrybuowany i dostarczony do przedszkoli, szkół, bibliotek, świetlic, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, radnych i sołtysów dla których ochrona środowiska oraz jakość powietrza nie jest obojętna.

W ramach zadań projektowych został przeprowadzony konkurs plastyczny z nagrodami. Konkurs skierowany był do szkół, świetlic środowiskowych, bibliotek, Gminnych Ośrodków Kultury z terenu powiatu limanowskiego. Do siedziby Organizatora ostatecznie wpłynęły 193 prace konkursowe z 24 instytucji. W sumie Organizator nagrodził 18 osób – w dwóch kategoriach konkursowych. Dodatkowo poza regulaminem Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” ze względu na wysoki poziom przygotowanych prac konkursowych postanowiło przygotować 11 wyróżnień dla uczestników konkursu w kategorii szkół podstawowych.

Zasadniczym celem wszystkich form wsparcia zrealizowanych w ramach projektu była edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza. Wykłady, prelekcje, warsztaty, spotkania oraz konkurs miały na celu wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, oraz sposobów w jakich można to robić. Innowacyjność projektu polegała na włączeniu uczestników w realizację przedsięwzięć projektu.

Zadania realizowane w projekcie przyczyniły się również do umocnienia poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę. Intensyfikacja edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyniła się do wzrostu wiedzy i świadomości ekologicznej, a w konsekwencji wrażliwości i gotowości do działań na rzecz środowiska wśród mieszkańców powiatu limanowskiego. Beneficjenci projektu poprzez działania projektowe pozyskali informacje o stanie zanieczyszczenia, o dostępnych środkach i narzędziach ochrony powietrza oraz o pożądanych zachowaniach. Zdobyli wiedzę o regulacjach prawnych w zakresie ochrony powietrza, zasadach dostępu do informacji i formach społecznego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska w tym ochrony powietrza.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” serdecznie dziękuje Partnerom oraz wszystkim instytucjom, organizacjom i szkołom za możliwość współpracy podjętej w ramach zrealizowanego projektu.

RdR

 

FG

FG

FG


FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

 

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi